top of page

KATA

Taikyoku 1, 2 & 3

Pinan Sono 1, 2, 3, 4 & 5 /

Pinan Kata Ura

Sokugi Kata 1, 2 & 3

Geksai Dai

Sanchin No Kata

Geksai Sho

Tsuki No Kata

Yantsu

Tensho

Seienchin

Seipai

bottom of page